• informatika@lezer.hu
  • +36 1 450 30 40
Hírlevél feliratkozás

Versenyelőnyt jelentő IT megoldásokA XXI. században a vállalatok nem várhatnak  megkülönböztetô versenyelônyt az informatikától,  ennek megfelelôen a  többségük  viszonylag keveset költ rá, de a közmûszerûvé váló informatika a versenyben maradás elengedhetetlen eszközévé, ún. stratégiai szükségszerûséggé vált. Az elmúlt évek technológiai újdonságai a közmûjelleg elôretörését hozták magukkal, elég csak olyan jelenségekre gondolni, mint a szerver-virtualizáció és az arra épülô felhô-informatika , ennek kapcsán a különbözô szintû és komplexitású „távszolgáltatások”  (Storage as a Service, Infrastructure as a Service, Platform as aService, Software as a Service). Ugyanezt a trendet erôsíti a meglévô szoftverelemekbôl folyamatvezérelt módon építkezô szolgáltatásorientált architektúra koncepció, vagy az IT szolgáltatási folyamatok erôteljes szabványosítása.
A vállalatok informatikai funkciója három pilléren nyugszik:

1)  Az „információtechnológiai pillér” az informatika mûszaki feltételrendszerét biztosítja. Az informatikai infrastruktúra olyan elemei tartoznak ide, mint a szerverek és kliensgépek, a különbözô perifériák (nyomtatók stb.), a helyi és távoli hálózati eszközök, illetve az úgynevezett alapszoftverek (operációs rendszer,adatbázis-kezelô, fejlesztô eszköz). Napjainkban a  technológiai változások mellett az adatbiztonsággal és az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos növekvô félelmek teszik kiemelten fontossá ezt a pillért.
Meglehetôsen vegyes a kép mind a jelenlegi IT-infrastruktúra fejlettségét, mind a jövôben jelentôs hatásúnak tekinthetô technológiai innovációk megítélését illetôen. Ár és kockázat szempontokból  akár indokolt is lehet az informatikai vezetôk által elôszeretettel emlegetett „second best” stratégia megfontolása az IT-infrastruktúra fejlesztése során. A hardver és hálózati eszközök terén tartósan lemaradók ugyanakkor azt veszélyeztetik, hogy egy idô után a standard szolgáltatási követelményeknek sem fognak tudni eleget tenni, tehát vállalataik nemcsak, hogy nem jutnak majd versenyelônyhöz, de még a versenyben maradás minimális feltételeit sem tudják teljesíteni.

Megoldások:

•       számítógép-ellátottság növelése;
•       korszerűsítés átlagkorú számítógép-állomány korszerűsítése
•       munkaállomások hálózatba kapcsolása;
•       helpdesk funkció létsítése;
•       szerver-korszerúsítés;
•       redundáns szerver-megoldások alkalmazása;
•       szerverek klímával, szünetmentes tápellátással való védelme;
•       Üzletmenet-folytonossági  vagy katasztrófamenedzsment megoldások alkalmazása;
•       az intelligens kártyák, chipkártyák alkalmazása;
•       a nyílt forráskódú alkalmazások bevezetése;
•       mobil-telefonos szolgáltatások, mint a mobilfizetés és a mobilvásárlás bevezetése;
•       szolgáltatásorientált architektúra kiépítése;

2) Az „információrendszerek” pillér az IT-alkalmazásportfólió elemeit takarja, kezdve a legáltalánosabban használt irodai szoftverektôl (pl. Microsoft Office)a legnagyobb komplexitású integrált vállalatirányítási (más néven ERP) vagy éppen az üzleti intelligencia rendszerekig. Az üzleti folyamatok közvetlen támogatása révén az informatikai eszközrendszeren belül az IT-alkalmazások jelentik az informatika legerôteljesebb hozzájárulását a vállalati célok eléréséhez.
A vállalati funkcionális területek magas informatikai integráltsága örvendetes, valamint az ezt jórészt biztosító ERP-rendszerek jelenlegi és várható elterjedtsége és az IT döntéstámogatásban betöltött szerepe. Másrészt a XXI. század elsô évtizedének végén – az IT-infrastruktúra egy meghatározott alapszintjéhez hasonlóan – az informatikával támogatott belsô mûködési és irányítási folyamatok is sokkal inkább a követelmény kategóriájába tartoznak, és csak kivételes esetben nyújtanak versenyelônyt.  Az IT-alapú verseny igazi terepét ma már a szervezetközi kapcsolatok jelentik, hiszen ennek révén lehet gazdag historikus tudásbázist kialakítani az aktuális és potenciális ügyfelekrôl, de az üzleti modellek kialakításának lehetôségei is idekapcsolódnak. A szervezetközi kapcsolatok jelenlegi informatikai támogatottsága alapján úgy tûnik, hogy a vállalatok csak kb. 10%-a jeleskedik e lehetôségek kihasználásában, míg a vállalatok több mint fele egyáltalán nem vesz róluk tudomást és ez néhány iparágban akár komoly differenciáló tényezô lehet a szereplôk közötti versenyben.

Megoldások:

•       adattárház létrehozása;
•       belsô vállalati portál (intranet) létrehozása,
•       dokumentummenedzsment-rendszerek alkalmazása;
•       csoportmunka (groupware) alkalmazások használata;
•       szakértôi- vagy tudásbázisú rendszerek  használata;
•       moduláris felépítésû integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése;
•       szakterületi rendszerek integrálása (valós idejű összeköttetése);
•       elektronikus rendszerkapcsolati csatornák kialakítása  a vevőkkel ill. beszállítókkal;l

3) Az „információmenedzsment pillér” nem más, mint az informatikai funkció irányításával kapcsolatos témakörök összessége. Idetartozik az informatikai szervezet kialakítása, az IT-projektmenedzsment, az IT-szolgáltatási folyamatok megtervezése és mûködtetése, az IT-szolgáltatások volumenének és költségeinek meghatározása, az igénybe vevôkkel való elszámolás stb.
Az informatikai költés mértéke alacsony szintű, hiszen messze van a 3-4%-os nemzetközi átlagoktól. A vállalatok elég nagy szá-zalékánál hiányoznak kritikus IT-szolgáltatási folyamatok (pl. helpdesk, üzletmenet-folytonosság), míg a meglévô IT-szolgáltatások meghatározása, teljesítményelvárásainak rögzítése, és végül teljesítményarányos elszámolása szintén nem gyakori. Külsô munkaerô igénybevétele leginkább eseti alkalmazásfejlesztési megbízásokat takar, illetve olyan üzemeltetési munkákat jelent, amelyeket folyamatosan a megbízó, esetleg a szolgáltató fix telephelyérôl teljesítenek– gyakran a szolgáltató saját standardjai szerint, vagy akár standardok nélkül. Tehát jellemzôen nem modern, vagyis felhô alapú, menedzselt, de a megrendelô számára is választási lehetôségeket hagyó szolgáltatásokról van szó. Az IT alapú versenyelônyök realizálásához viszont elvárt szintû, kiszámítható minôségû, és akár rugalmasan változtatható üzemeltetési és rendszerfejlesztési szolgáltatások kellenének.

Megoldások:

•       alkalmazásfejlesztésl és –bevezetési  tevékenység végzése;
•       informatika irányítási folyamatainak elemzése;
•       árbevétel-arányos IT költségvetés emelése (informatikai beruházásokra, üzemeltetésre és irányításra);
•       külsô erôforrások, szolgáltatók igénybevétele  szolgáltatási szint megállapodással (Service Level Agreement, SLA);
•       az informatika stratégiai szintû irányítása;
•       üzletmenet-folytonosság menedzsment;

versenyelöny


Megosztás
Nyereményjáték