• info@lezer.hu
  • +36 1 450 3040

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZATI. Információk felhasználása
Az Lézer Irodatechnika Kft. jelen weboldalának olvasója az www.lezer.hu ill. www.lezer.hu/it  weboldalra vagy bármely aloldalára való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket.
A weboldalon található minden tartalom az Lézer Irodatechnika Kft. szellemi tulajdona. Az Lézer Irodatechnika Kft. fenntart minden jogot ezen tartalmak üzleti célú, vagy haszonszerzést elősegítő hasznosításával, másolásával, terjesztésével kapcsolatban. A weboldalon megtalálható információkra a forrás megjelölésével lehet hivatkozni, a tartalmakat saját részre, információs céllal lehet elmenteni vagy kinyomtatni, ill. továbbítását az adott aloldalra mutató URL (link) formájában lehet megtenni.
II. Általános adatvédelmi nyilatkozat
1. Bevezető rendelkezések
1.1) Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) a Fővárosi Bíróságnál mint Cégbíróságnál Cg.: 01-09-166541 cégjegyzékszámon bejegyzett és nyilvántartott Lézer Irodatechnika Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32., adószáma: 10766158-2-42  továbbiakban: Lézer Irodatechnika Kft. ) által üzemeltetett www.lezer.hu ill. www.lezer.hu/it weboldalt (a továbbiakban: weboldal) igénybevevő ügyfélre (a továbbiakban: Ügyfél) vonatkozó, a weboldal használata, illetve a weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevétele során a Lézer Irodatechnika Kft. tudomására jutott személyes adatok kezelését szabályozza.
1.2) A Lézer Irodatechnika Kft. fenntartja magának jelen Nyilatkozat egyoldalú módosításának jogát, a módosítások a weboldalon történő megjelenésükkel lépnek hatályba.
1.3) Az Ügyfélre vonatkozó, fent hivatkozott személyes adatok kezelését a Lézer Irodatechnika Kft. a jelen Nyilatkozatban foglaltak betartása mellett; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.); a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.); illetve 2012. január 1-jét követően az Avtv-t felváltó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban végzi.
1.4) A jelen Nyilatkozatban foglalt személyes adatok kezelése az Ügyfél hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás – a Nyilatkozat 2.1. és 2.2. pontjaiban meghatározott esetek kivételével – a Nyilatkozatban megjelölt adatoknak a II. és III. fejezetben meghatározott célból történő kezelése vonatkozásában a Nyilatkozat regisztráció során történő elfogadásával megadottnak tekintendő.

2. Az Lézer Irodatechnika Kft.  által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama
2.1) Az Lézer Irodatechnika Kft. által kezelt adatok közé tartoznak az Ügyfél által a weboldal használata céljából, a regisztráció során, továbbá a weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából megadott adatok:
•       az Ügyfél neve, felhasználóneve és jelszava;
•       lakcíme, illetve székhelye, egyéb elérhetőségei (telefonszáma, elektronikus levélcíme, esetleges kapcsolattartója);
•       számlázási és szállítási információk (így szállítási és számlázási név, illetve cím), bankszámlaszám [későbbiekben]
A jelen pontban felsorolt adatoknak az Lézer Irodatechnika Kft. részére történő rendelkezésre bocsátása a weboldal használatához, illetve a weboldalon kínált szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlen, azokat az Lézer Irodatechnika Kft. – a regisztráció során megadott elektronikus levélcím kivételével – kizárólag a weboldalon kínált szolgáltatások nyújtása, illetőleg teljesítése, az ennek keretében létrejött szerződések feltételeinek későbbi bizonyítása céljából használja fel.
Az Lézer Irodatechnika Kft. az Ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat (kizárólag családi és utónév. ill. születési családi és utónév) és az Ügyfél címét az Ektv. 13/A. § (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően kizárólag a weboldalon kínált szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.
Az Ektv. 13/A. § (2) bekezdése értelmében az Lézer Irodatechnika Kft. kizárólag a weboldalon kínált szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Az Lézer Irodatechnika Kft. az Ügyfél által megadott elektronikus levélcímet – az Ügyfél kifejezett igénye alapján – az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés, illetve egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából is felhasználhatja, feltéve, hogy az Ügyfél a regisztráció során hírlevelek, illetve értesítések küldését igényli. Az igényléssel az Ügyfélnek az elektronikus levélcímének az imént meghatározott célokból történő kezeléséhez való hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Az Ügyfélnek lehetősége van a hírlevelek, illetve értesítések lemondására a bennük meghatározott módon, a lemondással az Ügyfél e-mail címének jelen bekezdésben meghatározott célokra történő kezeléséhez adott hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.
Az Ügyfél jelen Nyilatkozat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban meghatározott adatokat – a számlázási adatok kivételével – az Lézer Irodatechnika Kft. az Ügyfél regisztrációjának megszüntetéséig, illetve a létrejött egyes szerződések feltételeinek bizonyításához szükséges adatokat a szerződés megkötésétől számított 5 évig kezelje.
A számlázási adatok kezelésének kötelező időtartamáról a számvitelről szóló hatályos törvény rendelkezik.
2.2) Az Ügyfél által megadott, az Ügyfél és az Lézer Irodatechnika Kft. közötti kommunikációt szolgáló adatok, melyek nem képezik a weboldal és a weboldalon kínált szolgáltatások igénybevételének feltételét: az Ügyfél általi információkérés, észrevételezés, az Lézer Irodatechnika Kft. által kezelt adataival kapcsolatos jogainak gyakorlása során megadott adatok.
A jelen pontban hivatkozott adatokat az Lézer Irodatechnika Kft. az ügyfél észrevételek és ügyféltámogatás biztosítása, a szolgáltatásainak fejlesztése, továbbá az Ügyfél Lézer Irodatechnika Kft. által kezelt adataival kapcsolatos jogai gyakorlásának biztosítása céljából kezeli.
Az Ügyfél a jelen Nyilatkozat 5.7. pontjában megjelölt elérhetőségeken fordulhat kérdéseivel, észrevételeivel, esetleges panaszaival az Lézer Irodatechnika Kft-hez. A kapcsolatfelvétellel az Ügyfél egyidejűleg felhatalmazza az Lézer Irodatechnika Kft-t az általa megadott adatok kezelésére.
A jelen pontban megjelölt adatokat az Lézer Irodatechnika Kft. a vonatkozó ügyek végleges elintézését követően archiválja.
2.3) A weboldallal való kapcsolatfelvétel során rögzítésre kerülő, ún. forgalmi adatok, melyek a weboldalon kínált szolgáltatások igénybevételének technikai feltételét képezik: az Ügyfél számítógépére, internetkapcsolatára vonatkozó információk (például IP cím), látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok (így a látogatás időpontja, hossza; megtekintett aloldalak száma, a weboldal forgalma, illetve a weboldalról kiinduló forgalom)
Az Lézer Irodatechnika Kft. a fent hivatkozott adatokat az Ektv. 13/A § (3)-(4) bekezdése szerint az általa kínált szolgáltatások nyújtása mellett a weboldallal kapcsolatos felmérések, statisztikák készítése, az egyes ügyfelek igényeire szabott szolgáltatások kialakítása céljából kezeli. A weboldal látogatottságával kapcsolatos kimutatások publikálása kizárólag olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.
A jelen pontban körülírt forgalmi adatok rögzítése – részben – alfanumerikus azonosítók, ún. cookiek segítségével történik, amelyeket a web szerver helyez el az Ügyfél számítógépén. Az ily módon rögzített adatokat a böngésző az adott web szerverrel történő kommunikáció során visszaküldi, így lehetővé válik a böngésző azonosítása, illetőleg nyomon követése. A cookiek – típusuktól függően – a böngésző bezárásával vagy előre meghatározott időtartam lejártát követően  automatikusan törlődnek. Emellett az Ügyfélnek lehetősége van a cookiek törlésére, illetve a böngésző olyan beállítására, amely a cookiek alkalmazását tiltja, ugyanakkor az ilyen beállítás akadályozhatja a weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételét.
2.4) Egyéb személyes adatok
A jelen Nyilatkozat 2.1., 2.2. és 2.3. pontjában hivatkozott adatok körén kívül eső további adatok esetleges igénylése esetén az Lézer Irodatechnika Kft. az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi tényről.

3. Az Ügyfél személyes adatainak harmadik személy részére történő továbbítása
Az Lézer Irodatechnika Kft. az Ügyfél adatait a weboldalon kínált szolgáltatásainak nyújtása céljából, az adott szolgáltatás teljesítésében közreműködő alvállalkozója, illetve megbízottja részére továbbíthatja a teljesítéshez szükséges mértékben. Az Lézer Irodatechnika Kft. jogosult az adatok továbbítására abban az esetben is, ha az Lézer Irodatechnika Kft. jogainak, jogos érdekeinek védelme, illetőleg biztosítása érdekében szükséges. Minden más esetben – a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség esetei kivételével – az Ügyfél adatai kizárólag annak külön hozzájárulása alapján továbbíthatók. Az Lézer Irodatechnika Kft. az általa továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

4. A személyes adatok kezelésének biztonsága
Az Lézer Irodatechnika Kft. az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében többféle technológiát, műszaki, szervezési megoldást, illetve intézkedést alkalmaz, melyek a jogtalan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, felhasználás, megsemmisítés, megváltoztatás továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozását célozzák és eleget tesznek a személyes adatok megóvása tekintetében elvárható – az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat figyelembevevő – biztonsági követelményeknek.

5. Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai
5.1) Az Ügyfél az Lézer Irodatechnika Kft-től mint adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
5.2) Az Lézer Irodatechnika Kft. köteles az Ügyfél által igényelt tájékoztatást a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megadni. Az Ügyfél kérelmére a tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ügyfélnek az Lézer Irodatechnika Kft. által kezelt adataira, az Lézer Irodatechnika Kft. által esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére. A tájékoztatás ingyenes, ha az Ügyfél az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatásra irányuló kérelmet, minden egyéb esetben az Lézer Irodatechnika Kft. által megállapított költségtérítés fizetendő, melynek összegéről a weboldalon lehet tájékozódni.
5.3) Az Lézer Irodatechnika Kft. az Ügyfél erre irányuló kérelme mellett a személyes adatot abban az esetben is törölni köteles, ha az adatkezelés jogellenes; a személyes adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható és az adat törlését törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, továbbá, ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( a továbbiakban: Hatóság) elrendelte. A törlés helyett az Ügyfél az érintett adat további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából kérheti az adat azonosító jelzéssel történő ellátását is (adatzárolás). Adatzárolásnak akkor is helye van, ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél érdekeit.
5.4) Az Lézer Irodatechnika Kft. a helyesbítésről, törlésről és zárolásról az Ügyfél mellett mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.
5.5) Az Lézer Irodatechnika Kft. az Ügyfél tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmét kizárólag az állam külső és belső biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából, az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében, továbbá  adatkezelési korlátozásra hivatkozással tagadhatja meg. A kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Lézer Irodatechnika Kft. írásban közli az érintettel, amelyre a kérelem kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére.
5.6) Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha azok felhasználása, illetve továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, továbbá más, törvényben meghatározott esetekben. Az Ügyfél abban az esetben is tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés (adattovábbítás) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, illetve akkor is, ha az adatkezelés (adattovábbítás) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Ez utóbbi esetekben nem élhet az Ügyfél tiltakozási jogával, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az Lézer Irodatechnika Kft. köteles az Ügyfél tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálni és megalapozottságáról dönteni, döntéséről az Ügyfelet írásban értesíteni. Amennyiben az Lézer Irodatechnika Kft. a tiltakozást megalapozottnak tartja, az adatkezelést megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
5.7) Az Ügyfél az Lézer Irodatechnika Kft. által kezelt személyes adatairól tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kérhet: info@lezer.hu. Ugyanezen elérhetőségen igényelheti az Ügyfél az Lézer Irodatechnika Kft.  által kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását, törlését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

6. Ügyfél által igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek
6.1) Az Ügyfél jogainak megsértése esetén (ideértve különösen a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás iránti, továbbá tiltakozási kérelmének jogtalan megtagadását) – választása szerint – a Fővárosi Bíróságnál vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei bíróságnál pert indíthat az Lézer Irodatechnika Kft. ellen. Az Ügyfélnek, ha az Lézer Irodatechnika Kft. által hozott, személyes adatai kezelése elleni tiltakozására vonatkozó döntéssel nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30 napon belül van lehetősége bírósághoz fordulni. A tiltakozás megvizsgálására és elbírálására nyitva álló, az 5.7. pontban meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén az Ügyfél a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül fordulhat a bírósághoz jogorvoslatért.
A bíróság a perben soron kívül jár el. Ha a bíróság az Ügyfél kérelmének helyt ad, a tájékoztatás megadását, az adat helyesbítését, törlését, az automatizált egyedi döntés megsemmisítését vagy az érintett tiltakozási jogának figyelembevételét rendeli el.
6.2) Amennyiben álláspontja szerint a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll, az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Ennek megfelelően az Ügyfélnek lehetősége van a tájékoztatás, helyesbítés, törlés és zárolás iránti kérelmének megtagadása esetén is a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentéssel fordulni. Nem jogosult az Ügyfél az Adatvédelmi Biztosnál bejelentést tenni, ha az adott ügyben már bírósági eljárás van folyamatban, ehhez hasonlóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elutasítja az Ügyfél kérelmét, ha az adott ügyben jogerős bírósági határozat született vagy az eljárás a bíróság előtt folyamatban van.
Az Adatvédelmi Biztos, illetve a Hatóság az Ügyfél által tett bejelentést kivizsgálja, jogellenes adatkezelés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelem vagy a jogsérelem közvetlen veszélye fennállásának megalapozottsága esetén felhívja a Lézer Irodatechnika Kft. Kft-t a jogellenes adatkezelés megszüntetésére, illetve a jogsérelem és közvetlen veszélye fennállásának orvoslására. Amennyiben a felszólítás eredménytelen, az Adatvédelmi Biztos, illetve a Hatóság a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint hozott határozatban kötelezheti a Lézer Irodatechnika Kft. Kft-t többek között a jogellenesen kezelt adatok zárolására, törlésére.

7. Felelősség
7.1)  Az Lézer Irodatechnika Kft.-nek az Ügyfél személyes adatai kezeléséért való felelőssége – a jelen fejezetben foglalt kivételekkel – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően alakul.
7.2) Az Lézer Irodatechnika Kft. minden elvárható és szükséges intézkedést megtesz az Ügyfél által továbbított adatok biztonsága érdekében, tekintettel azonban az interneten történő adattovábbításban rejlő – köztudomású – kockázatokra, az Lézer Irodatechnika Kft. nem vállal felelősséget az adatok interneten keresztül történő továbbításából eredő károkért.
7.3) Az Ügyfél kötelessége gondoskodni arról, hogy a weboldalon történő regisztráció során megadott jelszava illetéktelen személyek számára ne váljon hozzáférhetővé. A jelszó elveszéséből valamint illetéktelen személyek általi megszerzéséből, felhasználásából eredő károkat az Ügyfél viseli.
7.4) Az Ügyfél a valóságnak megfelelő, pontos, teljes adatokat köteles az Lézer Irodatechnika Kft. rendelkezésére bocsátani. Az adatok naprakészen tartása ugyancsak az Ügyfél kötelessége, az általa megadott adatok módosítására a weboldal „Adatok módosítása” menüpontjában, illetve az Lézer Irodatechnika Kft. elérhetőségén keresztül van lehetőség. Az Lézer Irodatechnika Kft. nem felel azokért a károkért, amelyek az Ügyfél által megadott adatok tévességére, pontatlanságára, hiányosságára vagy arra vezethetők vissza, hogy a kérdéses adatot az Ügyfél nem tartotta naprakészen.
7.5) A weboldal más honlapokra mutató linkeket tartalmazhat az ügyfelek informálása céljából. Mivel az Lézer Irodatechnika Kft-nek nincs befolyása ezeknek a honlapoknak a működtetésére és a rájuk vonatkozó adatvédelmi politikák kialakítására és alkalmazására, így a használatukból eredő károkért a Lézer Irodatechnika Kft -t felelősség nem terheli.

8. Webtárhely információk

RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Szervertermek címe: XIII. kerület 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. | VIII. kerület 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13. | X. kerület 1108 Budapest, Kozma u. 2.
Számlázási cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014

Budapest, 2015. április 15.

Masek György
ügyvezető igazgató
Lézer Irodatechnika Kft.